Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE RZESZOWSKIM

 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest problemem, z którym nadal boryka się wiele współczesnych rodzin. Osobom doznającym przemocy w kręgu własnej rodziny, często z trudem przychodzi opowiedzenie o swojej sytuacji osobom z najbliższego otoczenia, a także szukanie pomocy w instytucjach.

W powiecie rzeszowskim funkcjonuje szereg instytucji, jak policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje oświatowe czy ochrona zdrowia, które poprzez wspólne i skoordynowane działania mogą udzielać pomocy osobom pokrzywdzonym w skutek doznawanej przemocy.

Powiat, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w ramach zadań własnych, obok ochrony osób doznających przemocy jest zobowiązany do tworzenia i realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc, a więc będących jej sprawcami.

W ramach tej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie realizuje 62 – godzinny Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany do mieszkańców powiatu rzeszowskiego został opracowany w oparciu o :

Realizuje on zapisy następujących dokumentów programowych:

W dniu 23 września 2016 r. w PCPR w Rzeszowie rozpoczęła się kolejna edycja programu, który stanowi część kompleksowych działań zaplanowanych i realizowanych w ramach Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizowany jest w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Program składa się z dwóch części: edukacyjnej i korekcyjnej, realizowanych w formie zajęć grupowych (mają charakter psychoedukacyjny z elementami terapii) oraz rozmów indywidualnych.

W części edukacyjnej program koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, uzależnienia od alkoholu, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie.

Część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności powstrzymywania się od stosowania przemocy, radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji.

Wszystkie realizowane w ramach Programu spotkania prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych (dyskusja, burza mózgów, praca w parach, odgrywanie scenek itp.), które umożliwiają uczestnikom czynny udział w zajęciach, swobodne wypowiadanie swojego zdania i zaangażowanie w przebieg zajęć. Grupa uczestników Programu ma charakter zamknięty, co oznacza że w trakcie realizacji programu nikt z zewnątrz nie może do niej dołączyć.

Adresatami Programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi. Aktualnie do uczestnictwa w Programie przystąpiło 10 osób.

Program zakłada, że jego uczestnicy:

Założenia programowe, na skutek osiągania założonych celów i dla utrzymania pozytywnych rezultatów, przewidują współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami, przede wszystkim ośrodkami pomocy społecznej, zespołami interdyscyplinarnymi, kuratorami sądowymi, prokuratorami i policją oraz organizacjami pozarządowymi.

Realizacja Programu zakłada także monitoring i ewaluację podejmowanych działań. Monitoring zmian postaw przemocowych prowadzony będzie przez osoby realizujące oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w trakcie realizacji spotkań. W okresie do 3 lat od zakończenia realizacji Programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie będzie monitorowało zachowanie uczestników. W tym celu PCPR w Rzeszowie pozostanie w kontakcie z uczestnikami oraz osobami i instytucjami, sprawującymi opiekę nad w/w (np. kuratorzy, pracownicy socjalni).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: